[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· KANDY:
Náhodne vybratá fotka-KANDY-

Naposledy nahrali:
· ollab
· jomarko
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Fórum - Autorské práva vo fotogalérií

Späť k témamStránky: [1] [2] [3]
poslal: macol17. Júla 2007., 11:12
Citovať zákon nie vždy cesta k dosiahnutiu spravodlivosti a už vôbec to nie cesta k znalosti práva. Viacerí právnici to síce majú radi, ale len s tým blbnú ľudí.......
Jednoznačne v tejto časti možno hovoriť o dvoch rôznych rovinách: ochrana osobnosti a ochrana autorstva.

Asi najskôr k prvej: Nikto si nemôže nedôvodne osobiť právo vyhotoviť podobizeň druhého človeka bez právneho dôvodu alebo jeho výslovného súhlasu a to nehovorím ešte o zákonných dôvodoch zákazu zhotovania podobizní/ napr. zákon o prokuratúre/ v tomto prípade je namieste otázka ako to dosiahnuť pri tvz. komunálnych fotografiách, ktoré obsahujú veľké množstvo osôb. V tomto prípade je možné asi hovoriť, pričom podotýkam že sa už jedná o obranu, že účasťou na verejnom podujatí na verejnom priestranstve osoba dala tvz"tichý" súhlas na vykonanie záznamov. Treba však podotknúť, že z povahy veci musí vyplývať vedomosť o tom, že je tam vykonávaný záznam. / asi veľmi stručne k tejto časti/

Nie každá fotografia/ aj keď si to každý autor myslí/ je fotografickým dielo. Podmienkou je vlastná tvorivá duševná činnosť aj keď je to pojem nepresný ide vlastne o to aby fotografia prinášala niečo nové z hľadiska obsahu, kompozície atď.

Úsmevné je v prípade autorských diel ustanovenie 6 manuálu, ktoré je z hľadiska obsahu protizákonné alebo minimálne hraničné. Licencie na použitie autorských diel musia byť výhradne písomné a na uzavretie takejto zmluvy nestačí len vyhlásenie.....

A spomínať Tresný zákon je v tomto prípade zavádzajúci, nakoľko postihuje len závažnejšie formy konania. To je ako sa vyhrážať muche delom.
reakcia na príspevok: RadovanR - 11. Mája 2007., 00:45

poslal: balistik14. Júla 2007., 21:15
ok berem ;)

poslal: basky11. Júla 2007., 12:02
to bola len čistá teória, nie som na to odkázaný, ale možno sa nájde taký špekulant, vôbec ich nebude vydávať za svoje, ale bude sa odvolávať na Tvoj súhlas...;)
Ak sa niekde stretneme, pozvem Ťa na kávu aj tak. :D
reakcia na príspevok: balistik - 11. Júla 2007., 06:31

poslal: balistik11. Júla 2007., 06:31
basky
"co len bude chciet" comu nato nerozumies???:x
kludne si ich spenazuj a vydavaj za svoje ak natom zarobis vela pozves ma na kavu ok?:-p

poslal: basky3. Júla 2007., 13:21
Teda aj súhlas na to, že ich môžem vydávať za svoje a prípadne speňažovať..? :P
reakcia na príspevok: balistik - 3. Júla 2007., 00:51

poslal: balistik3. Júla 2007., 00:51
heh vy teda mate problemi... tymto udelujem kazdemu moj osobny suhlas robit si s fotkami v mojej galerii co len bude chciet:]:x

poslal: cerebellum25. Mája 2007., 11:34
V galerii uzivatela dominik 141 je minimalne 1 fotografia prinajmensom sporna....

poslal: macek11. Mája 2007., 08:53
No nepletú.........kvôli takakej prkotinenebudem zakladať novú tému ...... na tú prvú temu 1) ochrana fotografie ako autorskeho diela
už laci poslal link, takže nemusel si to kopčiť;)....... ale mňa zaujímala tá druhá téma 2)súhlas osob, ktoré su na fotografii...... A záver je taký, že kto si nežala byť zverejnený na spoločnej fotke, tak mu vyhoviem a vystrihnem mu hlavu......... :P:P:P:P:P
reakcia na príspevok: RadovanR - 11. Mája 2007., 00:45

poslal: Jaro11. Mája 2007., 07:10
Slavo a ja ze bude s teba nejaky dobry paparazzi a ty si tu pytas zvolenie :]
reakcia na príspevok: macek - 4. Mája 2007., 20:46

poslal: RadovanR11. Mája 2007., 00:45
Pletu sa tu dve rozne i ked suvisiace temy.
1) ochrana fotografie ako autorskeho diela a
2) suhlas osob, ktore su na fotografii.
K tej prvej odporucam pozriet autorsky zakon 618/2003Z.z. v zneni zakona 84/2007Z.z. (a 220/2007Z.z. ucinny od 31.5.2007)
§ 13
Zverejnenie a vydanie diela
(1) Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, verejne vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti.
§ 17
Osobnostné práva
(1) Autor má právo
d) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.
§ 18
Majetkové práva
(1) Autor má právo použiť svoje dielo.
(2) Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
e) zaradenie diela do súborného diela,
f) verejné vystavenie diela,
g) verejné vykonanie diela,
h) verejný prenos diela.
§ 24
Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela
(1) Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 33
Použitie diela na informačné účely
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,
Ochrana autorského práva
§ 56
(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä
a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,
c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,
d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane
1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu.
(2) Autor, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k dielu nie je zmluvne zastupovaný príslušnou organizáciou kolektívnej správy, môže sa domáhať vydania odmeny alebo primeranej odmeny, ak sa jeho dielo použilo, alebo vydania náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy alebo inej osobe, ktorá je povinná vytvárať rezervný fond podľa tohto zákona na také účely; tým nie sú dotknuté nároky autora z neoprávneného použitia diela.
(3) Informácie podľa odseku 1 písm. d) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a) má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b) využíva služby porušujúce právo autora,
c) poskytuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo na poskytovaní služieb porušujúcich právo autora.
§ 60
(1) Neoprávnený zásah do autorského práva je aj
a) odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv,
b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženín vrátane ich dovozu, ako aj verejný prenos diela, pri ktorých boli elektronické informácie na správu práv odstránené alebo zmenené bez súhlasu autora.

Trestny zakon 300/2005Z.z. v zneni 650/2005Z.z. 692/2006 (a 218/2007Z.z. ucinny od 1.6.2007)
§ 283 Porušovanie autorského práva
(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

K tej druhej odporucam pozriet Obciansky zakonnik 40/1964Zb. v zneni neskorsich predpisov
§ 11
Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.
§ 12
(1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.
(2) Privolenie nie je potrebné, ak sa použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona.
(3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.
§ 13
(1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

poslal: macek4. Mája 2007., 20:46
Jaro, išlo tu o to či si potrebujem pýtať od teba súhlas, keď si odfotený na spoločnej fotke a dám si ťa do galérie............... Chapeš VEĽKY CHLAP............. ;):x

poslal: macek4. Mája 2007., 20:42
............... tu nejde o zneužitie, ale o niečo iné ani o autorske práva, ale o niečo iné..........
reakcia na príspevok: Jaro - 4. Mája 2007., 14:09

poslal: Jaro4. Mája 2007., 14:09
kto sa boji zneuzitia nech si nevytvara galeriu no nie ;)
reakcia na príspevok: marcelos - 4. Mája 2007., 09:54

poslal: marcelos4. Mája 2007., 09:54
Ja si myslím, že každý kto sa fotí musí rátať s tým, že tá fotka môže byť publikovaná a keď niekto nechce byť zverejnený tak nech sa nefotí. Ako bolo už spomenuté, všetko je o ľuďoch. Iná vec je ak niekto urobí super fotku a ja by som si ju privlastnil resp. vyhlasoval by som sa za autora fotky. Ale to, že niekto poruší niečo tým, že zverejní niekoho na nete ako si spomínal spoločné foto a mal by si pýtať od každého súhlas keď to chceš dať do svojej galérie je totálna volovina a hlúpy žart:]:]:]:]:]:]:]:]:]:]:]:]:]:]
reakcia na príspevok: macek - 3. Mája 2007., 23:23

poslal: Baikal4. Mája 2007., 09:25
napriklad zverejnis foto nejakeho kapitalneho trofejoveho kusa a moze sa ti stat, ze ti ho niekto .....
reakcia na príspevok: basky - 4. Mája 2007., 09:23

poslal: basky4. Mája 2007., 09:23
hmm, nečudujem sa, dnes po svete pobehuje aj kopec blbcov, neprajníkov a príp. aj chrapúňov, čo dokážu zneužiť, ani si nevieme predstaviť, že čo všetko..:(
reakcia na príspevok: Baikal - 4. Mája 2007., 09:16

poslal: Baikal4. Mája 2007., 09:16
je to o ludoch, uz som sa viackrat stretol s tym, ze neitorym vadi ze si niekde na spolocnej fotke na internete a niektorim vadi napriklad, ak sa fotografie s nazvom reviru objavia na internete.. zalezi na tom, ako kto chce byt utajeny ;)
reakcia na príspevok: basky - 4. Mája 2007., 09:13

poslal: basky4. Mája 2007., 09:13
To by zákonite všetci papparaczovia museli už sedieť v base a to nehovorím už o tvorcoch televíznych reportáží z ulíc... :P ;)
reakcia na príspevok: Baikal - 4. Mája 2007., 08:39

poslal: macek4. Mája 2007., 08:48
Presne tak, aj ja si to myslím ale keď sa mýlim tak nech ma niekto opraví...... a vyvedie z omylu....... :x:x:x:x:x:x
reakcia na príspevok: Baikal - 4. Mája 2007., 08:39

poslal: Baikal4. Mája 2007., 08:39
ja osobne si myslim, ze nie, pretoze na presne identifikovanie osoby treba viac akolen fotografiu .. muselo by tam byt este nieco ako meno, rodne cislo, adresa a podobne .. ja ked idem na hokej a nahodou som v nejakom prestrihu v telke alebo na foto v novinach tak z toho ziadnu vedu nerobim ..
reakcia na príspevok: macek - 4. Mája 2007., 08:20

Späť k témamStránky: [1] [2] [3]

Vytvoriť nový príspevok - len pre registrovaných, vstup tu, registracia tu

Fórum čítajú
18 neregistrovaných čitateľov


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 1.827 sekund