[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· alexandert:
Náhodne vybratá fotka-alexandert-Modelka

Naposledy nahrali:
· jomarko
· ollab
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155]
poslal: miklo16. Marca 2018., 19:14
Príjemný deň prajem pán doktor. Rád by som sa spýtal na jednu vec: môže poľovné združenie udeľovať členom finančné pokuty?
Ďakujem za odpoveď
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "miklo"!
Ak myslíte poľovné združenie (organickú súčasť SPZ), tak nie, lebo stanovy PZ musia byť v súlade so stanovami SPZ a tieto sankciu uloženie finančnej pokuty nepoznajú!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
20. Marca 2018., 18:09JUDr. Peter Kovács

poslal: miklo11. Januára 2018., 17:23
Dobrý deň pán doktor. Mohol by som poprosiť nejaký e-mailový kontakt na Vás? Už dlhšiu dobu sa u nás v združení trápime s jedným problémom, ktorého opis je dosť rozsiahly,a taktiež by som ho nerád zverejňoval. Pre to by som Vás radšej kontaktoval napríklad formou e-mailu, kde by som Vám celý náš problém podrobne vysvetlil.
Ďakujem a prajem pekný deň
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "miklo"!
Môžete mi zavolať aj na: 0903/82 99 65, môj e-mail: kovacs@akuc.sk !

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
15. Januára 2018., 12:26JUDr. Peter Kovács

poslal: jager5258. Decembra 2017., 08:52
Dobrý deň pán doktor.

Podľa zákona o poľovníctve Obvodná poľovnícka komora môže odňať platný poľovný lístok len na základe právoplatného rozhodnutia súdu t.j. rozhodnutím o zákaze vykonávania poľovnej činnosti , rozhodnutia okresného úradu v priestupkovom konaní, alebo rozhodnutím kompetentného orgánu - Disciplinárneho senátu SPK v disciplinárnom konaní v súlade so zákonom o správnom konaní.
V roku 2013 bolo držiteľovi platného poľovného lístka s povinným členstvom v SPK predsedom (ktorý podľa Stanov SPZ není predsedom ) Disciplinárneho senátu SPZ ( Disciplinárny senát SPZ není orgánom SPZ a zo zákona nemá kompetencie disciplinárne konať voči členovi SPK a vydať rozhodnutie ) neopečiatkovaným rozhodnutím , bez dôkazov bez odôvodnenia bez poučenia bola dočasne pozastavená poľovné činnosť - vylúčením z členstva v SPZ na tri roky.

Aj napriek tomu , že vo veci právoplatnosti neopečiatkovaného rozhodnutia koná súd po dvoch rokoch v roku 2015 predseda OPK v Humennom ktorý zo zákona nemal právnu moc vo veci konať , bez akéhokoľvek právoplatného rozhodnutia sudu okresného úradu , disciplinárneho senátu , bez upovedomenia, bez správneho konania , bez umožnenia práva obhajoby vydal rozhodnutie v ktorom odníma členovi SPK platný poľovný lístok.Voči rozhodnutiu o odňatí poľovného lístka bolo podané odvolanie. PO cca 20 mesiacoch od právoplatne podaného odvolania ( po zákonom stanovenej premlčacej lehote ) tesne pred uplynutím dočasného pozastavenia poľovnej činnosti prezídium SPK, ktoré zo zákona nemá právnu moc vo veci konať rozhodnutie predsedu OPK v Humennom upravilo , pozmenilo sfalšovalo lehotu odňatia platného poľovného lístka až do uplynutia lehoty dočasného pozastavenia činnosti uvedenej v neopečiatkovanom rozhodnutí. Prezídium SPK aj napriek tomu , že rozhodnutie predsedu OPK v Humennom upravilo ., pozmenilo , sfalšovalo nevrátilo rozhodnutie predsedovi OPK v Humennom, nevydalo nové rozhodnutie , ale rozhodnutie predsedu OPK v Humennom potvrdilo.
Aj napriek tomu , že lehota o dočasnom pozastavení poľovnej činnosti uvedená v neopečiatkovanom rozhodnutí už uplynula aj naprie tomu , že lehota uvedená v rozhodnutí prezídia SPK o odňatí poľovného lístka už uplynula OPK v Humennom odmieta umožniť držiteľovi už platného poľovného lístka slobodne vykonávať právo poľovníctva s tým , že platný poľovný lístok je už neplatný a člen SPK poklal chce vykonávať právo poľovníctva musí opakovane požiadať , uhradiť a absolvovať kurz z poľovníctva a po úspešnom absolvovaní skúšky uhradiť povinné poplatky požiadať o vydanie nového poľovného lístka.

Na základe vyššie uvedeného by som rad poznal vaše odpovede na nižšie položené otázky
1). Mal Disciplinárny senát SPZ v roku 2013 právnu moc, pripadne citujte § zákona o poľovníctve , alebo iný právny predpis , ktorý by mu umožňoval disciplinárne konať voči členovi SPK vydať neopečiatkované rozhodnute a vylúčiť člena SPK z členstva v SPZ.
2). Mál predseda OPK v Humennom v roku 2015 právnu moc pripadne citujte § zákona o poľovníctve , alebo iný právny predpis , ktorý by mu umožňoval bez akéhokoľvek právoplatného rozhodnutia čiste len na základe neopečiatkovaného rozhodnutia , bez dôkazov , bez správneho konania odňať členovi SPK platný poľovný lístok
3). Sprístupnite či v tomto prípade sa aj na držiteľov platných poľovných lístkov vzťahuje zákonom ustanovená premlčacia lehota
4). Bolo konanie prezídia SPK v roku 2016 súlade so zákonom o poľovníctve , Stanovami SPK , Disciplinárnym poriadkom SPK a internými predpismi SPK ?
5) Je konanie OPK v Humennom v roku 2017 v súlade so zákonom o poľovníctve , Stanovami SPK , Disciplinárnym poriadkom SPK a internými predpismi SPK ?
6). Je uvedený poľovný lístok po uplynutí lehoty dočasného pozastavenia poľovnej činnosti v SPZ právoplatný a účinný nakoľko je preukázateľne uhradené aj členstvo v SPZ.

Ďakujem a ostávam pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager525"!
Ak chcete vyčerpávajúcu odpoveď zavolajte mi (0903 829965) lebo bez preštudovania predmetných rozhodnutí, Vám neviem dať relevantú odpoveď, ale podľa Vášho opisu mám za to, že zrejme došlo k zvášť hrubému porušeniu práv držiteľa platného poľovného lístka zo strany konajúcich orgánov... !

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Decembra 2017., 14:58JUDr. Peter Kovács

poslal: dustadu3. Decembra 2017., 19:30
Vážený pán doktor, poprosím Vás o odpovede na otázky spojené s touto záležitosťou : naša Poľovná spoločnosť bola zalo
žená v r. 2002 podľa zákona č. 83 o združovaní a riadne zaregistrovaná na MV SR. Prípravný výbor zložený z troch členov zvolil spomedzi seba jednoho štatutárneho zástupcu tejto PS a tak to bolo i zapísané v registri na MV SR. Aj po transformácii tejto PS na P.O. podľa § 32-33 zákona o poľovníctve a po prenesení registra P.O. na MPaRV SR zostal v tomto registri P.O. zapísaný za spomenutú PS ten istý štatutárny zástupca tejto PS ako dovtedy a to ako jediný štatutárny zástupca tejto PS - a tak je to aj v súčasnosti. V platných stanovách tejto PS nie je určené kto je štatutárny zástupca tejto PS t.j. ani Správna rada a ani predseda Správnej rady nie sú určení stanovami za štatutárnych zástupcov tejto PS.
Iba v ustanovení o Správnej rade je uvedené : predseda Správnej rady je zároveň i predseda celej spoločnosti a navonok ju zastupuje. V súvislosti s týmito faktami mám na Vás tieto otázky: 1. Aké má kompetencie tento štatutár v tejto PS :
a, v akom rozsahu zastupuje tento štatutár túto PS ? b. aké má zodpovednosti tento štatutár v tejto PS ? zodpovedá
napr. za finančné závazky a podlžnosti tejto PS ? c. aké má právomoci tento štatutár ?
2. konkrétne : má v tomto prípade tento štatutár právomoc vydávať povolenia na lov zveri podľa § 53 ods. 2 - samozrejme s podpisom poľovného hospodára alebo má právomoc tieto povolenia podľa citovaného ustanovenia zák.
o poľovníctve iba podpisovať po vydaní niekym iným ?
3. Aký predpis určuje postavenie a kompetencie tohoto štatutára v tejto PS ?
4.Kto má právomoc odvolať tohoto štatutára z postavenia štatutárneho zástupcu tejto PS ?
5. Kto potom má právomoc určiť nového štatutárneho zástupcu tejto PS alebo určiť ďalšieho štatutára tejto PS ?
Ďakujem a prajem Vám veľa odhodlania odpovedať na otázky často laických poľovníkov Slovenska. Vážim si že Ste ochotný venovať svoj súkromný čas a energiu na pozdvihnutie úrovne slovenského poľovníctva. Ďakujem !
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "dustadu"!

Nepoznám stanovy inkriminovanej PO,preto sa neviem k veci vyjadriť vyčerpávajúcim spôsobom, preto iba vo všeobecnosti:

1./ Štatutár má také kompetencie aké mu určujú stanovy
2./ Má právomoc určenú stanovami
3./ Zákon o poľovníctve a zákon č 83/90 Zb., samozrejme premietnutý do stanov PO
4./ Členská schôdza PO
5./ Členská schôdza PO

Prípadne mi môžete aj zavolať (0903 829965)!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Decembra 2017., 14:54JUDr. Peter Kovács

poslal: derzu6. Novembra 2017., 16:33
Dobrý deň...

P. doktor, mám otázku, či môže člen Poľovníckeho združenia, ktorý je členom Okresnej dozornej rady byť zvolený za kontrolóra vo vlastnom PZ. Nenastáva tu konflikt záujmu pri kumulovaní týchto funkcii? Kontrolór v PZ podlieha predsa kontrole okresného orgánu ktorého je členom.
2, Môžu byť členovia výboru Poľovníckeho združenia v okresnej dozornej rade ? Tiež by mohli kontrolovať sami seba.
Teda či funkcia člena Dozornej rady na OkO SPZ je zlúčiteľná s funkciou kontrolóra v PZ a či je zlúčiteľná s akoukoľvek funkciou vo výbore Poľovníckeho združenia.
Ďakujem....
Právnik odpovedá:
Dobrý deň"derzu"!
Zavolajte mi!
S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
7. Novembra 2017., 18:15JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec123. Októbra 2017., 10:21
Recenzia na tu poskytované právne rady.

Moja skúsenosť je ,že tu poskytované právne rady nestoja ani za fajku dymu.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň"strelec"!
Máte pravdu..!!!!!!!!!!!!!!Preto by ste sa mali obracať na iných právnikov znalých veci!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
7. Novembra 2017., 18:17JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec16. Októbra 2017., 11:37
Dobrý deň,

Postupoval som podľa Vašej rady na moje otázky dole ... poslal som Vám odpoveď z Okresného úradu na Váš e-mail.
Prosím ,odpovedzte mi v e-maily.

Ďakujem za odpoveď.

poslal: strelec18. Septembra 2017., 21:23
Dobrý deň,

Doplňam otázku dole .... moje lesné pozemky tvoria poľovný revír ,no zmluvu so mnou ani s ostatnými vlastníkmi poľ.združenie zmluvu nepodpisalo .

Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"!
O postúpení práva poľovníctva rozhoduje VZ vlastníkov, zmluvu podpisujú ním poverené osoby... Predmetnú zmluvu môžete zadovážiť od Okresného úradu,

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
13. Septembra 2017., 11:43JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec17. Septembra 2017., 10:29
Dobrý deň,

Som vlastník lesných pozemkov tvoriacich poľovný revír ... mám nárok na menný zoznam poľovníkov a ich funkcionárov toho poľ.združenia, ktoré využíva tento revír ? Kde mám žiadať tento zoznam ?

Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1!"
Zoznam žiadajte od príslušnej Poľovníckej organizáci - mali by ste predsa vedieť kto je oprávnený zdržiavať sa za účelom výkonu práva poľovníctva na Vašich pozemkoch....Nechápam ako je to možné, že to neviete, veď Vám predsa poľovnícka organizácia posiela nájomné, máté podpísanú zmluvu, takže by ste mali poznať aspoň štatutára.....!?!?!?!?

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
8. Septembra 2017., 15:13JUDr. Peter Kovács

poslal: rodina20. Júla 2017., 19:48
Časť členov na členskej schôdzi PZ v mesiaci máj / nie na výročnej členskej schôdzi/ schválila hlasovaním nový Domáci poriadok PZ ako aj bodový hodnotiaci systém. Ja som sa zo zdravotných dôvodov schôdze nemohol zúčastniť a preto som sa ospravedlnil. Do dnešného dňa som však nedostal znenie tohoto domáceho poriadku aj napriek tomu, že som si ho pýtal od výboru PZ. Je tento domáci poriadok účinný aj keď v podstate neviem čo mám dodržiavať a za čo mám získať koľko bodov? Ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "rodina"!
Inkriminovaný domáci poriadok je samozrejme platný a účinný, ak bol riadne schválený v súlade so Stanovami Vašej PZ. Podľa Vášho opisu však voči Vašej osobe nie je účinný, lebo je zrejmé, že si výbor, štatutár PZ, zrejme nesplnil svoju povinnosť-doručiť Vám na Vašu žiadosť jeho písomné znenie...
Vzhľadom k hore uvedenému preto Vám doporučujem, aby ste opakovane a písomne požiadali o doručenie uvedeného poriadku - ak to nie je inak ošetrené v Stanovách Vášho PZ- zároveň žiadajte zjednať nápravu a riešenie štatutára PZ, ktorý si nesplnil svoju povinnosť!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
24. Júla 2017., 11:49JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.078 sekund